ลงทุนระยะสั้น เงินทุนที่ได้จากการก่อหนี้ระยะสั้น

ลงทุนระยะสั้น เงินทุนที่ได้จากการก่อหนี้ระยะสั้น ซึ่งมีระยะการชำระคืนภายใน 1 ปี การจัดหาเงินทุนระยะสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยนำไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์นั้นสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้ ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งสามารถชำระคืนเงินกู้ด้วยตนเอง กล่าวคือ เมื่อธุรกิจกู้ยืมมาใช้ในการผลิตสินค้าขาย ลงทุนระยะสั้น เมื่อธุรกิจขายสินค้าเป็นเงินเชื่อก็จะมีลูกหนี้กรค้าเกิดขึ้น และในกรณีที่ธุรกิจขายสินค้าไม่หมดก็จะมีสินค้าคงเหลือเกิดขึ้น เมื่อธุรกิจสามารถเร่งรัดการเก็บหนี้ได้ และขายสินค้าออกไปได้ก็จะได้เงินสดมาชำระหนี้ระยะสั้น ลงทุนระยะสั้น.

ลงทุนระยะสั้น

ลงทุนระยะสั้น ผลประโยชน์กิจการได้รับจากเงินลงทุนระยะสั้น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ หรือเงินปันผล ให้ลงบัญชีเมื่อได้รับดอกเบี้ยหรือเงินปันผลนั้น
เป้าหมายระยะสั้น คือเป้าหมายที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ยกตัวอย่างเช่น การออมเงินเพื่อซื้อรถยนต์ การออมเงินเพื่อเที่ยวต่างประเทศ การออมเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นจะเป็นการออมในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อให้สามารถนำเงินมาใช้จ่ายสำหรับเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ที่นักลงทุนจะลงทุนนั้น จะแตกต่างกันไปตามความจำเป็นของเป้าหมาย หากเป้าหมายมีความสำคัญมาก เช่น การซื้อรถยนต์ สินทรัพย์ที่ควรลงทุนจะเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ เช่น เงินฝาก กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา หากเป้าหมายมีความสำคัญน้อยลง ลงทุนระยะสั้น เช่น การท่องเที่ยว จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นได้ เพราะหากคุณไม่สามารถออมเงินเพื่อเป้าหมายนี้ได้ในระยะเวลาที่กำหนด คุณสามารถเลื่อนระยะเวลาออกไป หรือปรับลดงบประมาณในการท่องเที่ยวลงได้ ดังนั้น การออมเงินเพื่อเป้าหมายประเภทนี้ นอกจากสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำที่ได้แนะนำข้างต้นแล้ว คุณสามารถแบ่งเงินบางส่วนมาลงทุนในกองทุนผสม ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวมีการลงทุนในหุ้นด้วย ดังนั้นเงินต้นที่คุณแบ่งมาลงทุนในกองทุนผสมนี้มีโอกาสปรับลดลงได้ด้วยค่ะ ลงทุนระยะสั้น.